بی شیر و شکر

با کارگردانی حمید امجد و سید مهرداد ضیایی

داستان

مبارک تخت حوضی برگرفته از نمونه هایی واقعی بود از سیاهان مهاجر که روزگاری با اربابان ایرانی شان اغلب از سفر حج به این جامعه پا می گذاشتند در هیئت خدمتکار ، در حالی که سخن گفتن یا اندیشیدن به زبان فارسی برای شان دشوار و غریب بود و به همین دلیل مایه خوشی می شدند. مبارک بی شیر و شکر مبارک امروزی است ، از نژادی دیگر و ماجراهایی ظاهرا دیگرگون. با این حال، این جهان تلخ واقعی نیز چندان دور از جهان مضحکه ی نمایش سنتی ایرانی نیست

بازیگران

سحر دولتشاهی

فرهنگ ملک

مهرداد ضیایی

افشین هاشمی

آزاده صمدی

محمد بنان

شهرزاد جواهری

شبنم مقدمی

نوشته : حمید امجد

کارگردان : حمید امجد و مهرداد ضیایی